ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร ร้อยละ
อาจารย์ 752 37.96
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 271 13.68
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 166 8.38
นักวิชาการศึกษา 118 5.96
คนงาน 59 2.98
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 51 2.57
นักวิชาการเงินและบัญชี 47 2.37
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 41 2.07
นักวิชาการพัสดุ 38 1.92
แม่บ้าน 37 1.87
รองศาสตราจารย์ 30 1.51
พนักงานขาย 28 1.41
พนักงานบริการทั่วไป 26 1.31
พนักงานขับรถ 23 1.16
บุคลากร 18 0.91
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 16 0.81
นักประชาสัมพันธ์ 16 0.81
บรรณารักษ์ 15 0.76
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย 12 0.61
พนักงานขับรถยนต์ 12 0.61
ช่างเทคนิค 11 0.56
แม่ครัว 10 0.5
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 0.45
เจ้าหน้าที่พัสดุ 9 0.45
เจ้าหน้าที่วิจัย 8 0.4
คนสวน 7 0.35
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7 0.35
พนักงานพิมพ์ ส3 6 0.3
นักเอกสารสนเทศ 6 0.3
ผู้ช่วยช่างเบเกอรี่ 6 0.3
นักตรวจสอบภายใน 5 0.25
พนักงานขับรถยนต์ ส2 5 0.25
ศาสตราจารย์ 5 0.25
นักวิทยาศาสตร์ 5 0.25
นิติกร 5 0.25
จราจร 4 0.2
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4 0.2
นักวิเทศสัมพันธ์ 4 0.2
หัวหน้าฝ่ายผลิต 4 0.2
อาจารย์ช่วยสอน 3 0.15
ภัณฑารักษ์ 3 0.15
ช่างศิลป์ 3 0.15
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 0.15
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 3 0.15
หัวหน้าฝ่ายขาย 3 0.15
พ่อบ้าน 3 0.15
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3 0.15
ดูแลอาคารสถานที่ 2 0.1
พนักงานการเงินและบัญชี ส3 2 0.1
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - พนง 2 0.1
นักสุขศึกษา 2 0.1
เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา 2 0.1
สายสนับสนุน 2 0.1
พนักงานบริหารเอกสารทั่วไป 2 0.1
พนักงานขับรถยนต์ 2 0.1
หัวหน้าสำนักงาน 2 0.1
ช่างไม้ 2 0.1
พนักงานช่างเทคนิคถ่ายภาพ 2 0.1
ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิชาการ 2 0.1
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 2 0.1
ผลิตน้ำดื่ม 2 0.1
พนักงานเก็บเอกสาร 2 0.1
หัวหน้าพ่อครัว 1 0.05
รองผู้อำนวยการ 1 0.05
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 0.05
พนักงานพิมพ์ ส2 1 0.05
พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 0.05
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0.05
พนักงานธุรการ 1 0.05
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2 1 0.05
พนักงานฝ่ายผลิต 1 0.05
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 1 0.05
ผู้ช่วยสอน 1 0.05
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0.05
วิศวกร 1 0.05
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 1 0.05
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ 1 0.05
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 0.05
พนักงานการเงิน 1 0.05
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 1 0.05
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 1 0.05
NONE 1 0.05
หัวหน้าฝ่ายเอกสารและการพิมพ์ 1 0.05
ยาม 1 0.05
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 1 0.05
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 0.05
พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 0.05
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 0.05
ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม 1 0.05
เทศบาล สุขาภิบาล 1 0.05
ผู้เชี่ยวชาญ 1 0.05
นักวิชาการช่างศิลป์ 1 0.05
นักวิชาการโภชนาการ 1 0.05
รวม 1981  
 

Coppyright@ARITสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา