ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร ร้อยละ
อาจารย์ 727 36.81
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 281 14.23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 186 9.42
นักวิชาการศึกษา 117 5.92
คนงาน 58 2.94
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 51 2.58
นักวิชาการเงินและบัญชี 45 2.28
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 42 2.13
นักวิชาการพัสดุ 38 1.92
รองศาสตราจารย์ 37 1.87
แม่บ้าน 36 1.82
พนักงานบริการทั่วไป 26 1.32
พนักงานขาย 21 1.06
บุคลากร 18 0.91
พนักงานขับรถ 17 0.86
นักประชาสัมพันธ์ 16 0.81
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 16 0.81
บรรณารักษ์ 15 0.76
พนักงานขับรถยนต์ 14 0.71
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย 12 0.61
ช่างเทคนิค 10 0.51
แม่ครัว 10 0.51
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 0.46
เจ้าหน้าที่วิจัย 8 0.41
เจ้าหน้าที่พัสดุ 8 0.41
คนสวน 8 0.41
นักเอกสารสนเทศ 6 0.3
ผู้ช่วยช่างเบเกอรี่ 6 0.3
ศาสตราจารย์ 5 0.25
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 0.25
นักตรวจสอบภายใน 5 0.25
นิติกร 5 0.25
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 0.25
พนักงานขับรถยนต์ ส2 5 0.25
พนักงานพิมพ์ ส3 5 0.25
นักวิจัย 5 0.25
นักวิทยาศาสตร์ 5 0.25
พนักงานฝ่ายผลิต 4 0.2
จราจร 4 0.2
นักวิเทศสัมพันธ์ 4 0.2
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 3 0.15
ช่างศิลป์ 3 0.15
พ่อบ้าน 3 0.15
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3 0.15
นักสุขศึกษา 3 0.15
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 0.15
ภัณฑารักษ์ 3 0.15
หัวหน้าสำนักงาน 2 0.1
ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิชาการ 2 0.1
ดูแลอาคารสถานที่ 2 0.1
พนักงานการเงินและบัญชี ส3 2 0.1
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - พนง 2 0.1
เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา 2 0.1
ช่างไม้ 2 0.1
พนักงานช่างเทคนิคถ่ายภาพ 2 0.1
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 2 0.1
พนักงานเก็บเอกสาร 2 0.1
อาจารย์ช่วยสอน 2 0.1
พนักงานธุรการ 2 0.1
พนักงานขับรถยนต์ 2 0.1
พนักงานบริหารเอกสารทั่วไป 2 0.1
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 0.05
หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 0.05
นักวิชาการช่างศิลป์ 1 0.05
ผู้ช่วยสอน 1 0.05
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0.05
วิศวกร 1 0.05
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 1 0.05
ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม 1 0.05
นักวิชาการโภชนาการ 1 0.05
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ 1 0.05
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 0.05
พนักงานการเงิน 1 0.05
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 1 0.05
แพทย์แผนไทย 1 0.05
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 1 0.05
ยาม 1 0.05
เทศบาล สุขาภิบาล 1 0.05
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2 1 0.05
ผู้เชี่ยวชาญ 1 0.05
พ่อครัว 1 0.05
ผลิตน้ำดื่ม 1 0.05
พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 0.05
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 0.05
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0.05
พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 0.05
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 1 0.05
พนักงานพิมพ์ ส2 1 0.05
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 0.05
สายสนับสนุน 1 0.05
รองผู้อำนวยการ 1 0.05
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 1 0.05
รวม 1975  
 

Coppyright@ARITสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา